Skip to content
Home arrow Vorige tentoonstellingen arrow Images de soi - Images de l’autre
Beelden van zichzelf - Beelden van de ander
Feldman Als resultaat van de samenwerking tussen het Joods Museum van België en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel pakt de tentoonstelling « Zelfbeeld – Beeld van de Ander » uit met werk van jonge kunstenaars in opleiding of die onlangs zijn afgestudeerd aan de ‘Ecole Supérieure des Arts’. Als kruisbestuiving tussen diverse specifieke artistieke uitdrukkingsvormen, disciplines en media is het getoonde werk opgevat als een « momentopname » van het creatieve proces. De tentoonstelling is bedoeld om de status en de aard van het beeld in al zijn complexiteit nader te bekijken.

De alomtegenwoordigheid en de transversaliteit eigen aan het beeld zorgen ervoor dat het steeds onderwerp van bevraging blijft, even ongrijpbaar als onontkoombaar en doorslaggevend voor de tijd waarin wij nu leven. Het beeld als iets dubbelzinnigs heeft enerzijds de macht tot eenmaking en gelijkmaking vooral op het vlak van politieke uitdagingen, zoals een deel van de theoretische literatuur van de laatste decennia hier ruimschoots van getuigt waarbij wordt herinnerd aan de dupliciteit ervan en anderzijds heeft het de macht tot kritiek om het te vrijwaren voor het toenemend geweld van de « zichtbaarheden » en de uniformisering van de blikken die ze uitlokken.

Terwijl het beeld de aanleiding is tot een ervaring waarbij men zich vervreemt volgens de suggestieve formule van Maurice Blanchot, dan roept het beeld a fortiori vragen op zodra men bij het zien ervan met zichzélf en de ánder wordt geconfronteerd en het de vraag opwerpt van de ruimte (die zich opent) tussen de beelden. Door de creatieve ruimte van dit spanningsveld te onderzoeken, draait de tentoonstelling rond vier problematische facetten door een open circulatie te bieden van de plaats van het beeld tot het beeld als plaats en van het beeld (in de) plaats van het lichaam tot het lichaam van het beeld.

Feldman De schijnbare alomtegenwoordigheid van de beelden werpt inderdaad de vraag op van de plaats van het beeld, van daar waar de beelden zich tonen, zich aanbieden en bedoeld zijn voor onze blikken. Waar geven de beelden zich over om te worden bekeken, in welke context en in welke omgeving? En hoe staat het met de ruimte waarin en de positie van waaruit de beelden worden gevormd en begrepen? Een van de facetten van de tentoonstelling gaat over de vraag van de plaats van het tentoonstellen van de beelden, zowel wat de functie ervan aangaat als het zogenaamd voorafgaandelijk en tot één geheel gemaakt bestaan ervan.

Het in vraag stellen van een plaats voorafgaand aan het beeld vormt een tweede facet dat erin bestaat het beeld als plaats onder de loep te nemen, dat wil zeggen niet meer zuiver als een object of een secundaire materiële entiteit die een plaats in een welbepaalde ruimte inneemt en bezet, maar tezelfdertijd als voorwaarde en plan voor het ontstaan van het zichtbare en de constructie van de relatie tot zichzelf of tot de ander, en als een plaats of een oppervlak voor projectie, aandacht, fascinatie, vervreemding, vertroosting of fantasma. Feldman

Door hierop dieper in te gaan, beoogt de tentoonstelling tevens het beeld (in de) plaats van het lichaam vanuit twee verschillende gezichtspunten. Enerzijds het beeld van het lichaam, van zichzelf en van de ander door een aantal uitdagingen aan te gaan in verband met de representatie of met het zelfportret, maar ook tot de idealisering van het lichaam op het beeld of, omgekeerd, tot zijn monstruositeit of zonderlingheid. Anderzijds zet het beeld van het gemetamorfiseerde lichaam aan tot reflectie over de substitutie van het beeld in (de plaats van) het lichaam wanneer het lichaam vervaagt en zich terugtrekt.

Dit verdwijnen van het (afgebeelde) lichaam laat de blik afwentelen op het lichaam van het beeld, zijn stoffelijkheid en zijn plasticiteit en maakt het mogelijk om zo de broosheid en de kracht van het beeld te vatten. De tentoonstelling tracht hierbij op verschillende manieren de uitdagingen toe te lichten die in verband staan met de media en de opeenvolgende fasen van de beelden alsook de tijdelijkheid inherent aan de creatie.
Feldman
 

Adres

Joods Museum van België
Minimenstraat, 21
1000 Brussel
02 512 19 63